A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Покана: Редовно заседание на Общински съвет - АрдиноНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 05.07.2023 г. /сряда/ от 15.00 часа в  залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и чл.1, ал.1, т.1 от ПМС № 229/29.07.2022 г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост.
 2. Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 3. Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. и откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ.
 4. Одобряване на експертна оценка за определяне на стойността на жилищен имот, изготвена от лицензиран оценител.
 5. Одобряване на експертни оценки за определяне стойността на недвижими имоти, изготвени от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.
 6. Включване н годишната програма за управление и разпореждане с имоти за 2023 година на имот частна общинска собственост и откриване на процедура за продажба.
 7. Отдаване под наем на терен общинска собственост.
 8. Предоставяне за безвъзмездно ползване на общински имот за нуждите на Ловно-рибарско дружество „Белите брези“ гр.Ардино.
 9. Удължаване срока на договор за наем на общинско нежилищно помещение, частна общинска собственост.
 10. Удължаване на срока на договорите за отдаване под наем на терени за срок от една година, считано от 01.07.2023 г.
 11. Промяна в режима на собственост на общински недвижими имоти от публична в частна общинска собственост.
 12. Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД върху части от недвижими имоти – общинска собственост, а именно – имоти с кадастрални номера ПИ с кадастрален номер № 7 и ПИ с идентификатор 24788.12.207 – землище на село Дядовци, община Ардино.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:      

                                  /С.Байрям/

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/