A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Покана: Редовно заседание на Общински съвет - Ардино 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 23.05.2023 г. /вторник/ от 15.00 часа в  залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Обсъждане и приемане на финансов отчет на МБАЛ „Ардино“ ЕООД за 2022 година.
 2. Утвърждаване структурата на училищата, детските градини и обслужващите звена и транспортната схема за учебната 2023/2024 година в община Ардино.
 3. Промяна в структурата на общинска администрация Ардино и дейностите към нея.
 4. Приемане на решение за обявяване на местен път от село Търна до село Китница за общински път с първостепенно значение.
 5. Промяна в режима на собственост на общински недвижими имоти от публична в частна общинска собственост.
 6. Разрешение за изработване на проект за ПУП ПП за обект: „Външно електрозахранване на магазин с ресторант“, находящи се в поземлен имот с идентификатор 07747.12.11 по КККР на с.Бял Извор, община Ардино.
 7. Изменение и допълнение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино, /приета с Решение № 184/18.03.2005 г. на ОбС – Ардино, изм.и доп. с решение № 247/16.09.2005 г., решение № 454/13.03.2007 г., решение № 15/14.12.2007 г., решение № 98/29.10.2008 г., решение № 432/20.07.2011 г., решение № 73/08.02.2012 г., решение № 169/19.12.2012 г., решение № 254/23.05.2017 г.1 решение № 347/01.02.2018 г., решение № 323/22.02.2022 г./
 8. Включване н годишната програма за управление и разпореждане с имоти частна общинска собственост за 2023 година и откриване на процедура за продажбата им.
 9. Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане д имотите – общинска собственост за 2023 г. и откриване на процедура за провеждане търг за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ.
 10. Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 11. Отдаване под наем общинско нежилищно помещение, част от имот публична общинска собственост, находящ с в сградата на на СУ „Васил Левски“ гр.Ардино.
 12. Освобождаване от наемни задължения на наематели на общински нежилищни помещения от Общински пазар – Ардино.
 13. Удължаване срока на договор за наем на общинско нежилищно помещение, частна общинска собственост.
 14. Одобряване на експертни оценки за определяне на стойността на недвижими имоти, изготвени от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.
 15. Провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на превоз на автобусни линии от утвърдените Републиканска и Областна транспортни схеми, квота на община Ардино.
 16. Приемане на Стратегия за опазване на културното наследства в община Ардино за 2023-2027 година.
 17. Приемане на Общинска стратегия на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  в община Ардино 2023 – 2024 г.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:      

                                  /С.Байрям/

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/