A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Покана: Редовно заседание на Общински съвет - АрдиноНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 18.09.2023 г.           /понеделник/ от 15.00 часа в  залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.626-0002-С01 от 13.03.2023 г. за проект „Обновяване на площад за широко обществено ползване в гр.Ардино, община Ардино“ по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, одобрена по ПРСР 2014-2020 г.
 2. Издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.626-0002-С01 от 13.03.2023 г. за проект „Обновяване на площад за широко обществено ползване в гр.Ардино, община Ардино“ по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, одобрена по ПРСР 2014-2020 г.
 3. Кандидатстване с проект „Реконструкция на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене и Ивайловград“ по процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа /клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. на община Кърджали – собственик на регионалното депо.
 4. Учредяване на „Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Източни Родопи: Кърджали – Ардино – Момчилград“ и подготовка за кандидатстване по процедура „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по ПМДРА2021-2027 г.
 5. Утвърждаване за учебната 2023/2024 година на поднормативни групи в ДГ „Дъга“ с.Горно Прахово и ДГ „Слънце“ в гр.Ардино.
 6. Приемане на решение за отмяна на Решение № 616 и Решение № 617 от 24.08.2023 година на Общински съвет – Ардино.
 7. Отдаване под наем на терен общинска собственост.
 8. Отдаване под наем на общински нежилищни помещения, части от имот частна общинска собственост, находящи се на Общински пазар – Ардино и общинска автогара – Ардино.
 9. Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 10. Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. и откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ.
 11. Включване в годишната програма за управление и разпореждане с имоти частна общинска собственост за 2023 година и откриване на процедура за продажбата им.
 12. Разглеждане на молби от граждани.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:      

                                  /С.Байрям/

 


ПРИЛОЖЕНИE:
Покана


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/