A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

П Р О Т О К О Л за дейността на комисия, назначена със Заповед № 617/29.07.201 5 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчкаЗа дейността на комисия, назначена със Заповед № 617/29.07.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ардино за сграда - Жилищен блок "40-те апартамента", с административен адрес гр. Ардино, ул. ”Бели брези” №41, вх. А и вх. Б”, открита с Решение №464 /2 5. 0 6.201 5 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-201 5 -0018 и Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
П Р О Т О К О Л
РЕШЕНИЕ


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/