A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

П Р О Т О К О Л Иа дейността на комисия, назначена със Заповед №758/09.09.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино”, открита с Решение №658/10.08.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-2015-0027 и Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка


ПРИЛОЖЕНИЯ:
П Р О Т О К О Л 1
П Р О Т О К О Л 2,3 и 4
Р Е Ш Е Н И Е


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/