A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване   На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1  и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община Ардино,

 

                                           О Б Я В Я В А

1. Конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

Конкурсът са обявява за една свободна длъжност – Началник отдел „Правно и нормативно обслужване“  при общинска администрация – Ардино;

2. Минимални и специфични изисквания за заемнае на длъжността:

Образователна степен – висше-магистър;

Професионално направление –право;

Придобита юридическа правоспособност;

Минимален ранг за заемане на длъжността – III  младши;

Професионален опит – 4 години стаж по специалност;

Вид правоотношение – служебно.

3.Допълнителни умения е квалификации, носещи предимство на кандидатат:

-компютърна грамотност, управленска компетентност, работа в екип, комуникативна компетентност;

-да познава нормативните документи - закони, постановления, наредби, правилници и други в областта на правото;

4. Начин на провеждане на конкурса:

  1. Първи етап – допускане по документи
  2. Втори етап – решаване на тест
  3. Трети етап – провеждане на интервю с класираните кандидати;

5. Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурс – (по образец) Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подпора при мобилност на държавния служител (НПКПМДСл);
  • Декларация по чл.17, ал.31 т.1 от НПКПМДСл;
  • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
  • Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит/стаж (копие от трудова/служебна книжка);
  • Копие от други документи удостоверяващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата (при наличие);
  • Автобиография CV;

 

6. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидата или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението, на адрес: гр.Ардино, ул.Бели брези“ №31, Общинска администрация – Ардино, в „Деловодство“.

 

7. Общодостъпното място, на което ще бъдат обявени списъците и други съобщение във връзка с конкурса е:

На електорнната страница на Община Ардино:

 https://www.ardino.bg/?pid=4,op1 ;

На портал за работа в държавна администрация:

https://jobs.government.bg/PJobs/

и в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Началник отдел „Правно и нормативно обслужване“ има следните основни длъжностни задължения:

1. Организира и осъществява процесуално представителство на община Ардино пред съдилищата и други юрисдикции, дава устни и писмени становища по правни въпроси.

3. Координира и контролира изготвянето на договори, молби, тъжби, заявления, становища по жалби и др.

4. Контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица.

5. Следи за прилагането на ЗМСМА и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с местното самоуправление.

6. Организира цялостното провеждане на процедурите за обществени поръчки.

7. Осъществява процесуално представителство пред КЗК и ВАС по образувани дела, в съответствие и в рамките на пълномощията, предоставени от Кмета на Общината.

8. Окомплектова преписки по подадени жалби по ЗОП и следи делата в съответните институции.

9. Отговаря на жалби и сигнали адресирани, съгласно действащото законодателство.

10. Изпраща информация до АОП и други институции съгласно изискванията на нормативната уредба, отнасяща се до обществени поръчки

11. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа;

12. Изпълнява други задължения, възложени от Кмета на общината, свързани с работата му.

9. Основната заплата, определена за длъжността е в размер на 750 лв.;

(основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

10. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се представя на кандидата при подаване на документите.

Документи и образци за кандидатстване:

 

* Заявление за участие в конкурс 

Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС 

 

* Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКД

 

Кмет на Общита Ардино: …П……П……….

                                       /инж.Изет Шабан/


ПРИЛОЖЕНИE:
Конкурс - ПНО


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/