A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Проект „Грижа в дома в Община Ардино”Проект „Грижа в дома в Община Ардино”

Проект „Грижа в дома в Община Ардино”

На 23.01.2023г. кметът на община Ардино подписа Административен договор BG05SFPR002-2.001-0139-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0139-C01 „Грижа в дома в община Ардино“ по процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, финансирана от Европейския социален фонд  плюс, чрез Програма за „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. 

Основната цел на Проект „Грижа в дома в община Ардино“ е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Ардино. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в условия на пандемични ситуации. Чрез изпълнение на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез реализиране на следните дейности:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така и заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
  • Предоставяне на лицата целевата група на информация относно превенция и профилактика за здравето и социално значими заболявания, включително консултация с диетолог и др. специалисти при необходимост.
  • Осигуряване на супервизия и обучение на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. 

 В изпълнение на дейностите по проекта ще бъде осигурена грижа в домашна среда на минимум 135 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания в рамките на 12 месеца. Предвижда се да бъдат назначени над 35 лица - домашни помощници, медицински сестри, социален работник, психолог и шофьор.

Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца като изпълнението на дейностите по договора започва от 23.01.2023г.

Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 728 172, 45 лв., представляващ 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Изпълнението на дейностите ще доведе до подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на пакет от услуги в домашна среда.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/