A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

О Б Я В АВ изпълнение на договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C001 „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, община Ардино набира персонал за предоставяне на услугата, както следва:
• Медицински сестри – 2;
• Психолог – 1;
• Кинезитерапевт – 1.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
• Да са физически лица;
• Да имат висше образование (завършена образователна степен бакалавър/магистър)
• Да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на здравните или социалните дейности.
Ще се счита за предимство практически опит в работа с възрастни и хора с увреждания в т.ч и деца, или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за лица с увреждания, здравеопазването или социалното включване на лица с увреждания.
Необходими документи:
• Автобиография;
• Копие от дипломи за завършено образование(оригинал за справка);
• Мотивационно писмо (по желание).

Заинтересованите кандидати следва да подадат необходимите документи, считано от 05.10.2015 г. до 16.10.2015 г. офиса на Център за услуги в домашна среда (бивша сграда на БКС), находящ се в гр. Ардино, ул.“Пирин“ № 20.


ИЗЕТ ШАБАН
ВрИД кмет на община Ардино
(Заповед № 803/24.09.2015г.)


ПРИЛОЖЕНИE:
ОБЯВА


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/