A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Община Ардино продължава работата по предоставянето на социалната услугаОт началото на 2016 г. Община Ардино продължава работата по предоставянето на социалната услуга "Приемна грижа" по нов проект "Приеми ме 2015 " – процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.003 "Приеми ме 2015" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Общият бюджет на проекта е 51,6 милиона лева, реализацията му ще продължи до 31.07.2018г. Проектът "Приеми ме 2015" допълва и надгражда приключилия в края на 2015 г. проект "И аз имам семейство". Целта на проект "Приеми ме 2015″ е да се усъвършенства и да се разшири обхватът на услугата "Приемна грижа" и затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.
Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. Утвърдените и действащите в рамките на проект "И аз имам семейство" приемни родители преминаха към проект "Приеми ме 2015" с оглед гарантиране интереса на настанените деца и недопускане на възможност за прекратяване на настаняването и връщането им обратно в специализирани институции.


ПРИЛОЖЕНИE:
ПУБЛЕКАЦИЯ / ОРИГИНАЛ /


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/