A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Общински съвет Ардино - покана



На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М:

 

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 22.04.2021 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –       

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Издаване на Запис на заповед от Община Ардино в полза на Държавен фонд „Земеделие“ обезпечаващ авансово плащане за 2021 г- на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел“ /СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“/ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно Развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. /ПРСР 2014-2020 г./ и във връзка с подписано споразумение № РД50-198 от 29.11.2016 г. между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на териториите на община Ардино и община Джебел.
 2. Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Ардино 2021 – 2027 г.
 3. Приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в Община Ардино.
 4. Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение, част от имот частна общинска собственост.
 5. Отдаване под наем на земеделски земи /мери, пасища и ливади/ от Общински поземлен фонд през 2021 – 22 стопанска година.
 6. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд на община Ардино.
 7. Отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд през 2021 – 2022 година.
 8. Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения, частна общинска собственост.
 9. Продажба на общинско жилище на наемател, настанен по административен ред.
 10. Приемане на решение на Общински съвет – Ардино за общинско сътрудничество /побратимяване/ между община Ардино, област Кърджали и община Къркларели, Република Турция.
 11. Проект за допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино, във връзка с добавяне на нова административна услуга, Предоставяне на кадастрална информация на хартиен носител“.
 12. Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2020 година.
 13. Обсъждане и приемане на финансов отчет на МБАЛ „Ардино“ ЕООД за 2020 година.
 14. Разглеждане на молби от граждани.

             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С. Байрям

 



‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития