A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Общински съвет Ардино: ПоканаНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

С В И К В А М:

 

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 20.10.2021 г. /сряда/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Приемане на бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
  2. Приемане на решение за закупуване на лек автомобил от МБАЛ «Ардино» ЕООД.
  3. Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг за разплащане на дейностите по проект «Ardino and Didymoteicho connected through past and furute“with ARDIKO /“Ардино и Димотика свързани чрез минало и бъдеще“ с акроним АРДИКО/ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V- А Гърция – България 2014 – 2020 с Водеща организация – Община Ардино – България и партньори: Община Димотика – Гърция и Археология Еврос – Гърция.
  4. Одобряване на експертни оценки за ограничено вещно право на строеж на недвижими имоти – гаражи, изготвени от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.
  5. Отдаване под наем общинско нежилищно помещение, част от имот, частна общинска собственост, находящ се на втори етаж в сградата ва Общинска автогара – Ардино.
  6. Отдаване под наем на земи от общински поземлен фонд на община Ардино.
  7. Отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от ОПФ след разпределението по чл.37и, ал.8 ЗСПЗЗ през 2021/2022 стопанска година.
  8. Създаване на временна комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Ардино.
  9. Разглеждане на молби от граждани.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  С.Байрям

 

 

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/