A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 16.11.2015 г. /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
2.Приемане на решение за промяна на общата численост и структура на общинска администрация Ардино и дейностите към нея.
3.Приемане на решение за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населени места на територията на общината.
4.Приемане на решение за даване на съгласие кмета на общината да подпише Запис на заповед, изискуем при подаване на документи за авансово плащане по Договор № BG04-02-03-018-04 за изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на МБАЛ „Ардино” ЕООД и СОУ „Васил Левски” в гр.Ардино, община Ардино” по Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.
5.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, находящи се в землищата на територията на община Ардино.
6.Откриване на процедура за продажба на земеделски земи от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, находящи се на територията на община Ардино.
7.Одобряване на експертни оценки за определяне на стойността на недвижими имоти – земеделски земи от ОПФ, изготвени от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.
8.Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения, частна общинска собственост, находящи се в гр.Ардино.
9.Отдаване под наем на общинско нежилищно помещение, част от имот публична общинска собственост, находящо се в сградата на кметство с.Бял Извор.
10.Отдаване под наем на общински нежилищни помещения, части от имот публична общинска собственост, находящи се в сградата на ПГ „Хр.Смирненски” гр.Ардино.
11.Приемане на решение за собствено финансиране за разликата по сключения договор за изготвяне на Общ устройствен план, съгласно чл.1, ал.2 от Споразумение № РД-02-30-59/15.05.2015 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Ардино.
12.Даване на съгласие за промяна на предназначението на земеделска земя – нива за неземеделски нужди, находяща се в землището на с.Млечино, общ.Ардино.
13.Учредяване на възмездно, безсрочно право на строеж в УПИ ІІ-49 от квартал 83 по ПУП на гр.Ардино, в полза на ЕВН България за монтаж на БКТП.
14.Учредяване на право на преминаване през общински имоти – публична общинска собственост в полза на Несин Фахри Ахмедчик, собственик на имот с кадастрален № 013586, находящ се в землището на с.Бял Извор, общ.Ардино.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:С.Байрям‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/