A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 16.03.2016 г. /сряда/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Приемане на план за работата на Общински съвет – Ардино за 2016 година.
2.Участие на МБАЛ „Ардино” ЕООД в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел МИГ Ардино – Джебел” с дейност в обществена полза съгласно изискванията на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операция в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” и проект по Договор №РД 50-183/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „ВОМР” от ПРСР за периода 2014-2020 г.
3.Приемане на решение за даване на съгласие кмета на общината да подпише Запис на Заповед, изискуем при подаване на документи за авансово плащане по Договор № 2015BG16SРО001-009, подписан между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Ардино за изпълнение на проект „Аварийно възстановяване на подпорна стена – долен скат от път в с.Китница – Горна Махала” по фонд „Солидарност на ЕС.
4.Кандидатстване на община Ардино, със съвместни проекти с община Ардино със съвместни проекти с община от Република Гърция по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ – Гърция – България 2014 – 2020” по Инвестиционен приоритет 5b Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия.
5. Кандидатстване на община Ардино, със съвместен проект с община Димотика, Република Гърция по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ – Гърция – България 2014 – 2020” по Инвестиционен приоритет „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство”.
6.Приемане на решение на ОбС за даване съгласие като принципал на МБАЛ „Ардино” ЕООД за кандидатстване с проект по Програмата за трансгранична сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020”.
7.Актуализация на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.
8.Отдаване под наем на земеделски земи /мери, пасища и ливади/ от Общинския поземлен фонд през 2016-17 стопанска година.
9.Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения.
10.Отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ през 2016-2017 година.
11.Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение, част от имот частна общинска собственост.
12.Приемане начина на ползване на дървесина от горски територии – собственост на община Ардино през 2016 година.
13.Изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища и условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем.
14.Определяне на броя, вида и местонахождението на жилищата в общината.
15.Промяна на статут на общински жилищни имоти.
16.Продажба на общинско жилище на наематели, настанени по административен ред.
17.Даване на съгласие за промяна на предназначението на земеделска земя – ливада за неземеделски нужди, находящи се в землищата на гр.Ардино и с.Боровица.
18.Съгласуване на позицията на община Ардино по въпросите, включени в дневния ред на предстоящото на 17.03.2016 г. на заседание на „Асоциация по В и К – Кърджали”.
19.Приемане на План за противодействие на тероризма на територията на община Ардино.
20.Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище през периода 2017 година.
21.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 година.
22.Разглеждане на молби от граждани за отпускане на еднократна финансова помощ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:С.Байрям‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/