A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Общински съвет-Ардино         Общински съвет – Ардино открива процедура по предлагане и избор на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Ардино.

         Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл.67 от Закона за съдебната власт, а именно: съдебен заседател може да бъде дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години; има настоящ адрес в общината; има завършено най-малко средно образование; не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията /това обстоятелство се установява служебно от комисията/; не страда от психически заболявания.

         Кандидатите за съдебни заседатели подават в общинския съвет подробна автобиография, саморъчно подписана; нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; данни за контакт на две лица, към които общинският съвет се обръща за препоръки; мотивационно писмо; писмено съгласие; декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, а именно: съдебен заседател не може да бъде лице, което : е съдебен заседател в друг съд; е общински съветник; участва в ръководството на политическа партия; коалиция или организация с политически цели; работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата на националната сигурност в съдебния район.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/