A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

OбяваОбщинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

 

„ПУП – ПРЗ за имоти 12533, 12587, 12535 и 12537 находящи се в землище  Дядовци, община Ардино”.

 

Писменни становища и мнения се приемат в РИОСВ- Смолян, ул. “Дичо Петров” № 16, тел.: 0301/ 60 114, ел. поща: riosv-smolyan@mbox.contact.bg

 

        

 

 

                           

18.08.2021 г.         КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО:……/П/……

         /ИЗЕТ ШАБАН/‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/