A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Обявление     Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.1 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект за ПУП (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване), с който се предвижда в кварталите 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 и 79 по ПУП на кв. „Къпина“,  гр. Ардино, общ. Ардино да се обособят нови обслужващи улици, нови незастроени урегулирани поземлени имоти и нови урегулирани поземлени имоти – парцели, които представляват прилежащи терени към вече построени сгради. Ще се променят номерата и конфигурациите на съществуващите парцели и квартали.

     ПУП ПРЗ ще бъде изложен в сградата на общината в отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино”, стая №7.

    

     На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявяването в „Държавен вестник” (ДВ бр.45 от 28.05.2021 година) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по изготвения ПУП-ПРЗ на кв. „Къпина“, гр. Ардино до кмета на община Ардино. За справки: отдел „АБОбС”, стая №7.

 

 

 

 

 

ОБЩИНА АРДИНО

Дата на обявяването 18.05.2021 г.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/