A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Обявление210 от  12.05.2022 год.

 

 

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за изменение на ОУПО-Ардино, за ПИ с ИД  №00607.13.1189 (местност Сулук Янъ),  ПИ с ИД  №00607.13.196 (местност Кечи Къзъ) и ПИ с ИД  №00607.13.188 (местност Данък Янъ), землището на гр. Ардино, община Ардино с цел установяване на устройствена зона „Овд“ (рекреационни дейности – вилно селище).

За ПИ с ИД  №00607.13.1189 (местност Сулук Янъ),  ПИ с ИД  №00607.13.196 (местност Кечи Къзъ) и ПИ с ИД  №00607.13.188 (местност Данък Янъ), землището на гр. Ардино е изготвен проект за ПУП (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за промяна на НТП и образуване на УПИ 00607.13.1483 за рекреационни дейности – вилно селище.

Проектите се намират в отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино и са на разположение на заинтересувани лица всеки ден от 9.00 до 15.00 часа.

На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от обнародването на обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по изготвения проект до Общинска администрация – Ардино.

 

 

 

ОБЩИНА АРДИНО

Дата на обявяването 12.05.2022 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/