A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Обявление206 от  12.05.2022 год.

 

 

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ОУПО-Ардино, землището на село Бял извор, община Ардино, с цел промяна на устройствената зона от „територия за ландшафтни мероприятия“ в устройствена зона „Пп“ (предимно производсвена дейност) за следните имоти: ПИ с ИД №№ 07747.13.619, 07747.13.372, 07747.13.371, 07747.13.571, 07747.13.547, 07747.13.343, 07747.13.340, 07747.13.338, 07747.13.337, 07747.13.339, 07747.13.335, 07747.13.364, 07747.13.570, 07747.13.620, 07747.13.368, 07747.13.369, 07747.13.366.

За ПИ с ИД № 07747.13.680 е изготвен проект за ПУП (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за промяна на НТП от земеделска земя за неземеделски нужди, а именно: за производствени и складови дейности.

Проектите се намират в отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино и са на разположение на заинтересувани лица всеки ден от 9.00 до 15.00 часа.

На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от обнародването на обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по изготвения проект до Общинска администрация – Ардино.

 

 

 

 

ОБЩИНА АРДИНО

Дата на обявяването 12.05.2022 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/