A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Обявление209 от  12.05.2022 год.

 

 

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за изменение на ОУПО-Ардино, с цел отстраняване на техническа грешка за УПИ ІV-649 от квартал 26 с устройствена зона „Оо“ (обществено обслужване) по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Ардино, одобрен със Заповед № 229 от 14.05.2012 год., ПУП – ПЗ изменен и одобрен със Заповед № 213 от 17.03.2017 год.

За УПИ ІV-649 от квартал 26 е изготвен проект за ПУП (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) по чл. 134, ал.3 от ЗУТ с изменение на ОУП от устройствената зона от Т6 (терени за транспотна инфрастуктура) в устройствена зона „Жс“ (Жилищно застрояване) с устройствени показатели, както следва: Плътност на застрояване П застр. – до 70%; Минимална озеленена площ П озел. – до 30%; Максимална етажност – 5 (пет) етажа с максимална височина 15,00 метра до кота корниз; Коефициент на интензивност К инт. – до 3,00; Начин на застрояване – свободно.

Проектите се намират в отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино и са на разположение на заинтересувани лица всеки ден от 9.00 до 15.00 часа.

На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от обнародването на обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по изготвения проект до Общинска администрация – Ардино.

 

 

 

ОБЩИНА АРДИНО

Дата на обявяването 12.05.2022 г.

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/