A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Обявление№261 от 14.06.2022 г.

Община Ардино, съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № 345 от 13.06.2022 год. на Кмета на община Ардино за одобряване на проект изменението на кадастралния план на град Ардино, квартал „Искра“ и регистъра към него, като в действащия кадастрален план се отразят границите на новообразуваните неурегулирани поземлени имоти с кадастрални №№ 18 и 19, находящи се в град Ардино, квартал „Искра“, ЕКАТТЕ 00607, община Ардино. В разписната лист към действащия кадастрален регулационен план на град Ардино, квартал „Искра“ имоти с кадастрални №№ 18 и 19 да бъде записани на наследниците на Кадир Османов Кадиров. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс (АПК).


ПРИЛОЖЕНИE:
Обявление №261


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/