A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Обявление: Общински съвет - Ардино 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

С В И К В А М:

 

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 28.09.2021 г. /вторник/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –       

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Ардино до 31.08.2021 година.
 2. Извършване на компенсирани промени между отделните обекти в Програмата за капиталови разходи за 2021 година.
 3. Одобряване на експертни оценки за определяне на стойността на недвижими имоти, изготвени от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажбата им.
 4. Отдаване под наем на общински нежилищни помещения, части от имот публична общинска собственост, находящи се на територията на община Ардино.
 5. Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Лекарски кабинет“ разположен в сградата на МБАЛ – Ардино, в базата на Медицински център № 1 Ардино ЕООД, ет.2.
 6. Отдаване под наем на терен общинска собственост.
 7. Отдаване под наем на земя от общински поземлен фонд на община Ардино.
 8. Удължаване срока на договор за наем на общинско нежилищно помещение.
 9. Даване на съгласие за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 2, находящ се в град Ардино, улица „София“ № 4, вх.А, ет.1.
 10. Спазване на изискванията на Наредба № 34 от 06.12.1999 година за определяне на таксиметровите стоянки на територията на община Ардино.
 11. Утвърждаване за учебната 2021/2022 година на поднормативна група в ДГ „Радост“ с.Жълтуша.
 12. Сформиране на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/, съгласно чл.167в, ал.2 от Закона за движението по пътищата.
 13. Провеждане на процедура по Закона за обществени поръчки за възлагане на превоз по автобусни линии от Общинската транспортна схема на община Ардино и Областна транспортна схема.
 14. Откриване на процедура за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от поземлени имоти, земеделски територии, собственост на община Ардино.
 15. Избор на съдебни заседатели при Районен съд – Ардино.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………….

                                                                                                                 /С.Байрям/

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/