A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Обявление за ОУП ПУП ПРЗ Герт груп Дядовци 2022207 от  12.05.2022 год.

 

 

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за изменение на ОУПО-Ардино, за ПИ с ИД  №24788.12.440 землището на село Дядовци, местност „Кара бурун“, община Ардино с цел установяване на устройствена зона „Пп“ (предимно производсвена дейност).

За ПИ с ИД № 24788.12.440 е изготвен проект за ПУП (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за промяна на НТП от земеделска земя за неземеделски нужди, а именно: за производствени и складови дейности, за енергиен обект – фотоволтаичен парк.

Проектите се намират в отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино и са на разположение на заинтересувани лица всеки ден от 9.00 до 15.00 часа.

На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от обнародването на обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по изготвения проект до Общинска администрация – Ардино.

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/