A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Обявление за ОУП ПУП ПРЗ Гюнер Паша 2022205 от  12.05.2022 год.

 

 

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ОУПО-Ардино, землището на село Бял извор местност „Мариска“, община Ардино, с цел промяна на устройствената зона от „Смф“ (Смесена многофункционална зона) в устройствена зона „Пп“ (предимно производсвена дейност) за следните имоти: ПИ с ИД №№ 07747.11.587,  07747.11.700,  07747.11.590,  07747.11.601,  07747.11.602,  07747.11.699, 07747.11.676.

За ПИ с ИД № 07747.11.587 е изготвен проект за ПУП (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за промяна на НТП от земеделска земя за неземеделски нужди, а именно „за производствени и складови дейности – цех за производство на пелети“.

Проектите се намират в отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино и са на разположение на заинтересувани лица всеки ден от 9.00 до 15.00 часа.

На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от обнародването на обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по изготвения проект до Общинска администрация – Ардино.

 

 

 

 

ОБЩИНА АРДИНО

Дата на обявяването 12.05.2022 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/