A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Обявление за ОУП ПУП ПРЗ Севги Есадов Ардино 2022208 от  12.05.2022 год.

 

 

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за изменение на ОУПО-Ардино, за ПИ с ИД  №00607.12.464 землището на гр. Ардино, местност „Тозлук“, община Ардино с цел установяване на устройствена зона „Смф“ (смесени, жилищни и обществени нужди).

За ПИ с ИД № 00607.12.464 е изготвен проект за ПУП (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за промяна на НТП от земеделска земя за неземеделски нужди, а именно: за смесени, жилищни и обществени нужди.

Проектите се намират в отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино и са на разположение на заинтересувани лица всеки ден от 9.00 до 15.00 часа.

На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от обнародването на обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по изготвения проект до Общинска администрация – Ардино.

 

 

 

 

ОБЩИНА АРДИНО

Дата на обявяването 12.05.2022 г.

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/