A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

П О К А Н АНа основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 22.04.2016г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино- Джебел”), свиква Общо събрание на Сдружението на 27.05.2016г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” №31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния дневен ред:

1. Изключване и приемане на нови членове.
2. Представяне на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино – Джебел”).
3. Обсъждане и вземане на решение за одобрение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино – Джебел”) и за кандидатстване и реализиране на проект по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.
4. Разни


При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.14 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 18:00 ч.


Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление на Сдружението – гр. Ардино, ул.„София” №12.


Дата:25.04.2016г.Председател на УС: Изет Шабан
град Ардино‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/