A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

П О К А Н АЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
КЪМ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО
УВАЖАЕМИ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ОБЩИНА АРДИНО,

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0062”За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз с Бенефициент Община Ардино съвместно с Партньори СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ и Фондация „Разпространение на знание и социални дейности – Авицена“


ВИ КАНИМ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН,
който ще се проведе на 20.05.2016г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ардино, находяща се на адрес: гр.Ардино, ул.“Бели брези“ №31, ет.2 .
По време на събитието ще бъде предоставена подробна информация за проект, BG05M9OP001-1.002-0062 ”За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз с Бенефициент Община Ардино: цели, дейности и условия за участие, целеви групи, идентифициране и активиране на целевите групи.
НАСКО КИЧУКОВ
Ръководител проект
Проектът BG05M9OP001-1.002-0062 ”За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз


ПРИЛОЖЕНИE:
П О К А Н А


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/