A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕО Б Я В А

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МТСП, ЧРЕЗ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”

Във връзка с получено писмо от Министерството на труда и социалната политика, за реализиране на проект „Обществена трапезария”, Община Ардино има възможност да организира и продължи дейностите по социалната услуга „Обществена трапезария”, на територията на Община Ардино.
Социалните услуги „Обществени трапезарии” са насочени към задоволяване на потребностите от храна и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални помощи и пенсии, скитащи бездомни деца и лица.
Социалната услуга „Обществена трапезария” ще се реализира в сградата на „Защитено жилище” и „Дневен център за възрастни хора с увреждания” – гр. Ардино, ул. „Чинар” № 4 и ще стартира на 04.01.2016г.
Реализацията на дейностите по „Обществената трапезария” ще обхванат 70 бенефициенти от населените места на община Ардино (без жителите на град Ардино).
Лицата отговарящи на горепосочените условия могат да подадат заявления – декларации по образец /Приложение №4/ до Кмета на Община Ардино в деловодството на Общината или в сградата на „Защитено жилище” – град Ардино, в срок до 30.12.2015 г.


За повече информация:
тел. 03651/42-38 – Община Ардино
тел. 03651/45-73 – „Защитено жилище”‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/