A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

РешениеРЕШЕНИЕ № СМ-07-ЕО/2022Г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка па планове и програми На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.З от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), във връзка с чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представената от възложителя информация по чл. 8а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и по чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за ОС и получени становища на Регионална здравна инспекция - Кърджали и БДИБР - Пловдив РЕШИХ: да не се извърш ва екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците в община Ардино за периода 2022-2028гс възложител: Община Ардино, прилагането на която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Възложител: Община Ардино, гр. Ардино, ул. „Бели брези“ №31. Характеристика на програмата: Програмата за управление на отпадъците в община Ардино за периода 2022-2028г. обхваща всички населени места в общината и е изготвена на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.). Програмата се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2021 - 2028 г. и може да бъде актуализирана при промяна на фактическите или нормативните условия, при които е създадена. Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на Общините и компетенции на Кмета, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и техните подзаконови нормативни актове. Обхватът и съдържанието на Програмата са в съответствие и с Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. Програмата за управление на отпадъците е секторна програма и е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда на община Ардино, съгласно чл. 52 от ЗУО. В обхвата на настоящата Програма попадат дейностите, свързани с формираните на територията на община Ардино отпадъци, изведени и приоритизирани на база идентифицираните проблеми, които общинското ръководство трябва да реши, за да се постигне екологосъобразното им управление. Основната цел на Програмата е да допринесе за устойчивото развитие на Община Ардино чрез реализиране на интегрирана система за управление на отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на SS 4700 гр. Смолян. ул."Дичо Петров" М 16, ПК 99. e-mail: riosvИ1И?1.УЯП@т»ач.шчпе1,бЕ. itltp.v/smplvmnosv com: 9 Директор: 0301/60-113, Те*, сътрудници: 0301/60-100, 60-112. Рач 0301/60-119 I/S отпадъците. За постигане на основната цел са предвидени следните стратегическите цели със съотносимите подпрограми, включващи конкретни мерки: • Стратегическа цел 1 /СЦ 1/: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. - Подпрограма с мерки за предотвратяване образуването на отпадъците; • Стратегическа цел 2 /СЦ 21: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда. - Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло; - Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци, в т.ч. за биоотпадъците; - Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; - Подпрограма с мерки за подобряване на управлението на утайките от ПСОВ; • Стратегическа цел 3 /СЦ 3/: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. - Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на общината по управление на отпадъците; • Стратегическа цел 4 /СЦ 4/: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците. - Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите за управление на отпадъците; Програмата за управление на отпадъците в община Ардино за периода 2022-2028г. попада в обхвата на областите, изброени в чл. 85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, за което има основание за предполагане на възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда при реализирането им. Съобразно това и предвид разпоредбата на чл.2, ал.2, т.1 и т.5.1. от Приложение 2 на Наредбата за ЕО, горецитираната програма подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. На основание чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ-Смолян. На основание чл. 81, ал.З от ЗООС, процедурата по ЕО се извършва едновременно с изготвянето на програмата, и завършва преди нейното одобряване. В териториалният обхват на община Ардино попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ): • Защитена местност „Калето”, бивше историческо място, обявено със Заповед № 345/17.05.1979 г. на председателя на Комитет за опазване на природната среда; Заповед № РД-550/07.05,2003 г. на Министерство на околната среда и водите и актуализирана по площ със Заповед №РД-36/19.01.2015 г. на МОСВ; • Защитена местност „Дяволски мост”, бивше историческо място, обявено със Заповед № 776/19.10.1979 г. на председателя на Комитет за опазване на природната среда (КОПС), ирекатегоризирана със Заповед № РД-552 от 07.05.2003 г. на МОСВ (ДВ бр. 54/2003 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-660 от 31.10.2018 г. на МОСВ (ДВ бр. 99/2018 г.); • Природна забележителност „Родопски силивряк”, обявена със Заповед № 531/25.09.1978 г. на председателя на Комитет за опазване на природната среда и актуализирана по площ със Заповед № РД-37/19.01.2015 г. на МОСВ; • Природна забележителност „Родопски силивряк”, обявена със Заповед № 415/12.06.1979 г. на председателя на Комитет за опазване на природната среда и актуализирана по площ със Заповед № РД-39/19.01.2015 г. на МОСВ; 2/5 • Природна забележителност „Хладилната пещера”, обявена със Заповед № 531/25.09.1978 г. на председателя на Комитет за опазване на природната среда и актуализирана по площ със Заповед № РД-Зб/19.01.2015 г. на МОСВ. В териториалният обхват на община Ардино попадат части от следните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): • BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2023 г.). • BG0002073 ,Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД528/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.). От извършената проверка за допустимост на „ Програмата за управление на отпадъците в община Ардино 2022-2028 г ." по реда на чл. 37, ал. 2 и във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС, се установи следното: • „Програмата за управление на отпадъците в община Ардино 2022-2028 г .“ е допустима за осъществяване при условие, че произтичащите от нея планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режимите на гореописаните защитени зони, определени със заповедите по чл.12, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие; • „Програмата за управление на отпадъците в община Ардино 2022-2028 г." е допустима за осъществяване при условие, че произтичащите от нея планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режимите на гореописаните защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и/или с утвърдените планове за управление. На основание чл.37, ал.З от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите по чл. 16 от нея, според която „Програма за управление на отпадъците в община Ардино за периода 2022 - 2028 г.‘ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Съгласно чл.13, ал.1, т.2 от Наредбата за ЕО е проведена консултация с РЗИ - Кърджали, относно изясняване степента на въздействие и риска за човешкото здраве. Съгласно чл.13, ал.2 от Наредбата за ЕО е проведена консултация с БД ИБР - Пловдив, относно изясняване степента на въздействие върху водите и водните екосистеми. МОТИВИ: 1. Така представената програма не влиза в противоречие с други местни, регионални и национални планове и програми. При разработването на ПУО на община Ардино са взети предвид основните изисквания на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата уредба по прилагането му и насоките в публикуваните от МОСВ методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците. 2. За целите на разработването на Програмата за управление на отпадъците на община Ардино са изготвени подробни анализи на текущото състояния при управление на отпадъците в общината. 3. Мерките в настоящата програма ще се изпълняват в съответствие с Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. и Стратегия и план за действие за преход към кръговата икономика на Република България за периода 2021 - 2027 г. 4. С изпълнение на предвидените в Програмата стратегически цели, подпрограми и мерки ще се постигнат следните резултати: • Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци; • Увеличаване количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; • Подобряване на организацията за разделното събиране и транспортиране на битовите, строителните и биоразградимите отпадъци; 3/5 • Създаване на система за предварително третиране на отпадъци преди тяхното депониране на регионално ниво; • Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; • Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци; • Предотвратяване на възникването и почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци; • Правно регулиране на управлението на отпадъците на местно ниво и ускоряване на прилагането на законодателството и политиката в областта; • Укрепване на административния капацитет на институциите и юридическите лица, отговорни за управлението на отпадъците; • Участие на обществеността; • Управление на специфични потоци отпадъци, в съответствие с изискванията на националното законодателство; • Въвеждане на зелени обществени поръчки - включване на критерии в обществените поръчки, с които се дава приоритет на закупуването на стоки и услуги, които допринасят за създаването на пазар за продукти от рециклиране и за насърчаване предотвратяването на отпадъци; 5. Повишаване на качеството (подобряване на параметрите - честота на извозване, брой индивидуални съдове, брой контейнери на жител) и увеличаване на ефективността (повисока степен на уплътняване) на услугите по събиране на отпадъци и включването на нови услуги, във връзка с нововъведените задължения на кметовете на общини. 6. Орган за разработване на Програмата за управление на отпадъците 2022-2028г. е кметът на Община Ардино, подпомаган от общинската администрация. Орган за приемане на Програмата е Общински съвет - гр. Ардино. 7. С предложената програма е възможно да се очертае рамка на инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. 8. Съгласно становище с изх. № 10-38-1/18.05.2022г. на РЗИ - Кърджали, реализацията на Програма за управление на отпадъците в община Ардино за периода 2022-2028г., няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху здравното състояние на населението на община Ардино. 9. Съгласно становище на БД ИБР - Пловдив, с изх. № ПУ-01-419 (1)/16.06.2022г., е направено заключение, че реализацията на програмата няма вероятност да окаже значимо негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на всички законови изисквания, свързани с действащата нормативна уредба, както и при спазване на следните условия: • Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни водни тела при реализиране на програмата; • Да не се засягат повърхностни водни обекти при реализацията на програмата; • Да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост , въведени със Заповедите за учредяване на СОЗ около водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване. 10. При стриктно спазване на екологичното законодателство, с прилагането на програмата, не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда. 11. Съгласно представената информация, заложените в програмата мерки за постигане на целите, няма да доведат до увеличаване степента на фрагментация на местообитания спрямо първоначалното състояние, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в зоните, с което да се наруши целостта и кохерентността на защитени зони: BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”. 12. При реализацията на предвидените в програмата дейности няма вероятност от пряко или косвено въздействие върху ключови елементи на защитените зони, включително значително безпокойство на видове, в т.ч. и птици, предмет на опазване в засегнатите 4/5 защитени зони, както и изменения в числеността и плътността на популациите им, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000, 13. При реализацията на програмата, няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, спрямо други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения. 14. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от ЕО не са постъпили устно или депозирани писмено жалби, възражения, становища и сигнали срещу реализацията на програмата. 15. Реализирането на „Програма за управление на отпадъците в община Ардино за периода 2022-2028г.“, не предполага трансгранично въздействие върху околната среда, както и увреждане на паметници на културата. Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ н други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от „Програма за управление на отпадъците в община Ардино за периода 2022-2028г.“, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и № 2 към ЗООС или извън тях, и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат иа оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изисквания и мерки разписани в решснието/становището. На основание чл.88, ал.6 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не се одобри програмата. На основание чл.88, ал.7 от ЗООС, при промяна на възложителя и/илн преди промяна на програмата, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВСмолян. Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс, чрез РИОСВ - Смолян.

Дата: 17.06.2022г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Решение


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/