A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕЗа приемане на заявления от кандидатите за медицински специалисти по Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ
Информираме Ви, че с Писмо с изх.№ 05-324/21.01.2016 г. от Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се открива процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата ”личен асистент” с необходимите приложения.
Заявленията ще се приемат от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. в Общинска администрация – Ардино – ІІ етаж.
Класирането на кандидатите ще се извърши от комисия и провеждане на интервю за подбор на медицински специалисти /медицински сестри и фелдшери/
Ресми Мурад:
Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИE:
Бланка проект


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/