A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Информация за приключен проектП Р О Е К Т :

 „Закупуване на озвучителна техника за нуждите на НЧ „Родопска искра 1921“, гр. Ардино, община Ардино”

 

Договор № BG06RDNP001-19.626-0001-С01 от 24.02.2023 г.

 

Успешно се реализира проект „Закупуване на озвучителна техника за нуждите на НЧ „Родпоска искра 1921“, гр. Ардино, община Ардино ” по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2021 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

            С направената инвестиция е закупена необходимата озвучителна техника:

1. Пауър миксер – 1 бр.;

2. Пасивна тонколона – 2 бр.;

3. Покривало за пасивна тонколона – 2 бр.;

4. Активен субуфер – 2 бр.;

5. Процесор – 1 бр.;

6. Вокален динамичен микрофон – 10 бр.;

7. Кабел за микрофон канон-канон, 10 метра – 10 бр.;

8. Кабел за микрофон канон-канон, 15 метра – 10 бр.;

9. Двоен безжичен вокален микрофон 16 канала – 1 бр.

               С реализирането на проекта бе постигнато технологично и материално обновление на най – голямата културна институция в община Ардино – Народно читалище „Родопска искра 1921”- гр. Ардино. Постигната бе общата цел на проекта за подобряване на културния микроклимат на територията на община Ардино и повишаване на нивото на развитие на обществено-културните дейности, с цел удовлетворяване нуждите на местното населението.

            Проектът е на стойност 14 358,37 лв., от които 12 922,51 лв. европейско съфинансиране и 1 435,86 лв. национално съфинансиране.


ПРИЛОЖЕНИE:
информация за приключен проект


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/