A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

КЛАСИРАНИ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ ЛИЦА - ПЕРСОНАЛВъв връзка с изпълнение на проект „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа” , договор № BG05M9OP001-2.040 - 019 - С01 , по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и извършен подбор на персонал за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проекта прилагаме на вниманието Ви опис на класираните за съответните позиции лица.


ПРИЛОЖЕНИE:
Класиране - персонал


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/