A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

О Б Я В АОбщина Ардино, област Кърджали в изпълнение на договор №BG05M9OP001-2.010-0136-C01 „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, набира кандидати за длъжността „Помощник, кухня”.
За позицията могат да могат да кандидатстват неактивни или безработни лица в това число: хора с увреждания с право на работа; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица - безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, в които се включват: безработни младежи; безработни младежи с трайни увреждания; безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си; продължително безработни лица; безработни лица с трайни увреждания; безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; други групи безработни лица – зависими, бездомни лица, лица без никакво образование и лица, пострадали от насилие.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление –по образец;
2. Декларации по образец;
3. Експертно решение на ТЕЛК с право на работа /копие/- ако е приложимо;
4. Служебна бележка от Бюро по труда – Ардино, че лицето е безработно- ако е приложимо.
5. Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации- при наличие;
6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит- при наличие.
Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат в сградата на Община Ардино, гр. Ардино, ул. «Бели брези» №31, ет.2, стая №7 или да бъдат изтеглени от сайта на Община Ардино ardino@abv.bg.
Документите следва да се подават лично или по куриер /валидна е датата на получаване/ в деловодството на община Ардино в срок до 08.02.2019 г. включително – 17.00 часа за проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Ардино.
Подборът протича в два етапа:
• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в двудневен срок от изтичане срока на обявлението.
• Провеждане на интервю.
До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Ардино и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Ардино.
Интервюто има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.
Информация за одобрения кандидат ще бъде изнесена на информационното табло на служебния вход на сградата на община Ардино и на сайта на общината www.ardino.bg


РЕСМИ МУРАД ----------п---------
Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИE:
Документация


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/