A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Обява - психологОбщина Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, удължава срока за прием на заявления за позицията „ПСИХОЛОГ“ за предоставяне на психологическа подкрепа на възрастни хора, лица с увреждания и техните семейства до 29.04.2021 г. вкл.


ПРИЛОЖЕНИE:
Обява - психолог


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/