A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЯВАУВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА АРДИНО,

От 08.07.2019 г. до 31.07.2019 г. вкл., стартира прием на заявления за ползване и предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект BG05M9OP001-2.040 - 019 - С01 „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.
Проектът има за цел да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и на възрастните хора, чрез предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда.
Патронажната грижа ще се предоставя в периода 13.09.2019 - 12.09.2020 г. и включва следните дейности:
• Медицинска рехабилитация
• Двигателна рехабилитация
• Психологическа подкрепа
• Социална подкрепа
• Санитар

I. За ползване на мобилната социално-здравна услуга, която ще се предоставя по домовете от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:
 Възрастни над 65 годишна възраст (навършили 66 години), със затруднения, ограничения или невъзможност за самообслужване;
 Хора с увреждания и здравни проблеми и техните семейства с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
След извършване на оценка на одобрените след подбора лица ще бъде предоставена комплексна услуга до 2 часа на ден - ежедневно или периодично, според потребностите, като не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти.
Кандидатите за ползване на патронажната грижа подават следните документи:
 Заявление по образец;
 Документ за самоличност – лична карта/акт за раждане (копие и оригинал за справка);
 Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);
 Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, Епикризи, Протокол на ЛКК и други документи, удостоверяващи здравословното състояние на лицето/детето (копие);
 Декларация за обработка на лични данни (по образец);
 Пълномощно (ако заявлението не се подава лично).


На всяко лице, подало заявление за ползване на здравно-социални услуги ще се изготви индивидуална оценка по утвърдена Методика за оценка на потребностите. Оценката ще се извърши от служители на Дирекция „Социално подпомагане” - Ардино. Изготвените оценки ще се разгледат от Комисия определена със Заповед на кмета на община Ардино, която ще изготви окончателните списъци на одобрените за включване в проекта потребители.

II. За предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги, община Ардино набира следните специалисти:
 Здравни специалисти (мед. сестри, фелдшери, акушерки) - 8 души;
 Лекар - 1;
 Рехабилитатор - 1;
 Психолог - 1;
 Лаборант - 1;
 Социален работник - 1;
 Санитари - 4 души;
 Шофьор - 1.
Кандидатите за предоставяне на натронажната грижа подават следните документи:
 Заявление (по образец);
 Документ за самоличност (за справка);
 Автобиография (европейски образец);
 Копие от диплома за завършено образование, съответстващо на позицията, за която кандидатства;
 Медицинско свидетелство;
 Свидетелство за съдимост;
 Декларация за обработка на лични данни (по образец);
 Копие от удостоверение и/или сертификат за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги (важи за кандидатите за позицията „санитар“).

С кандидатите за работа по предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще бъде проведено интервю/беседа, като преди това се следи дали всеки кандидат е представил пълния комплект от изискуеми документи.
Списъците с одобрените за включване в проекта потребители и одобрените кандидати за работа ще бъдат изнесени на информационното табло на община Ардино и публикувани на сайта на общината www.ardino.bg
Заинтересованите кандидати могат да подадат документите в указания срок в деловодството на Общинска администрация - Ардино на адрес: гр. Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.
Комплект с документите по образец може да намерите в сайта на общината.


РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИЯ:
ОБЯВА
Образци - потребители
Образци - специалисти


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/