A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЯВАОбщина Ардино, област Кърджали, обявява прием на заявления за позицията „ПСИХОЛОГ“ за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект BG05M9OP001-2.040 - 019 - С01 „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.
Проектът има за цел да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и на възрастните хора, чрез предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда.
Кандидатите за позицията подават следните документи:
 Заявление (по образец);
 Документ за самоличност (за справка);
 Автобиография (европейски образец);
 Копие от диплома за завършено образование, съответстващо на позицията, за която кандидатства;
 Медицинско свидетелство;
 Свидетелство за съдимост;
 Декларация за обработка на лични данни (по образец).
Заинтересованите кандидати могат да подадат документите в срок от 08.01.2020 г. до 15.01.2020 г. вкл., в деловодството на Общинска администрация - Ардино на адрес: гр. Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.
Комплект с документите по образец може да намерите в сайта на общината.инж. ИЗЕТ ШАБАН ---п----
Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИЯ:
ОБЯВА
Документация


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/