A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЯВАВъв връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID-19 е идентифицирана голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната.
Министерство на труда и социалната политика в Република България стартира процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за превенция и подпомагане достъпа до услуги на уязвими лица, които ще бъдят предоставяни в рамките на действащия договор BG05M9OP001-2.040 - 019 - С01, проект „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“
Дейностите по процедурата са насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

В тази връзка община Ардино обявява прием на заявления за ползване и предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“.
Заявления по образец подават кандидат-потребителите на социалната услуга „Домашен помощник“ и кандидатите за работа по предоставянето й.

Заявления за ползване на услугата „Домашен помощник“ подават лицата от следните целеви групи:
• Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Хора с увреждания;
• Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което е:
- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.


Необходими документи за кандидат-потребителите:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност – лична карта (за справка);
3. Документ за настойничество/попечителство (копие и оригинал за справка);
4. Експерно решение на ТЕЛК/НЕЛК, Епикризи, Протокол на ЛКК и други документи, удостоверяващи здравословното състояние на лицето (копие);
5. Документ удостоверяващ, че лицето е поставено под карантина (копие);
6. Документ удостоверяващ, че лицето е самотен родител на дет/ца до 12 г.
7. Пълномощно (ако заявлението не се подава лично).

Заявления за кандидатстване за работа по предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“ могат да подават:
• Лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Необходими документи за кандидатите за работа по предоставяне на социалната услуга:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография;
4. Копие от удостоверение за преминато обучение по длъжността или сходна такава (ако има такова);
5. Копие от диплома за завършено образование.

Приетите заявления и приложените към тях документи ще бъдат разгледани от комисия определена със Заповед на кмета на община Ардино. Ще бъде проведено събеседване с всички кандидати с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което ще се извърши окончателния подбор.
С одобрените кандидати община Ардино ще сключи срочен трудов договор за периода 1 май 2020 г . - 31 декември 2020 г.
Един домашен помощник ще обслужва минимум 3-ма потребителя от целевите групи.

Заявления от кандидатите за потребители на социалните услуги ще се приемат без краен срок - по всяко време на периода на предоставяне на услугата.

Заявления за кандидатите за работа по предоставяне на социалната услуга ще се приемат от 06.04.2020 г. до 16.04.2020 г. вкл. в сградата на Общинска администрация - Ардино във „Фронт-офиса“ от Джанан Енверова Ходжова - координатор на проекта.
Списък с одобрените кандидати за работа ще бъде изнесен на информационното табло на община Ардино и на сайта на общината на адрес: www.ardino.bg


инж. ИЗЕТ ШАБАН
Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИЯ:
ОБЯВА
ОБРАЗЦИ ЗАЯВЛЕНИЯ


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/