A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЯВАО Б Я В А

Със Заповед на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане община Ардино, област Кърджали, получи предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, считано от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., която се финансира от държавния бюджет на Република България за 2021 година и ще се предоставя чрез създадения с Решение № 94 от 09.05.2012 г. на Общински съвет – Ардино „Център за услуги в домашна среда“.

В чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е подробно регламентирана в чл. 93 от същия закон. Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, която се предоставя в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда.

Асистентската подкрепа се предоставя на:

            – лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

            – лица/деца с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

  Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • Медицински протокол на ЛКК (копие);
 • Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • Пълномощно (ако заявлението не се подава лично).
 • Други документи (при необходимост).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

 

 

 

 


           На длъжността „Социален асистент” в Центъра  за услуги в домашна среда за предоставяне на услугата „Асистентска подкрепа“, ще бъдат наемани лица, които отговарят едновременно на следните условия:

 • да са пълнолетни български граждани;
 • да са със завършено основно или по-високо образование;
 • да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да имат мотивация и нагласа за работа в социалната сфера и с хора с увреждания и възрастни хора.

 

Необходими документи за кандидатите за работа по предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3.  Копие от диплома за завършено образование или копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение за същата или сходна длъжност;
 4. Автобиография;
 5. Други документи (по преценка на кандидата).

 

След изготвяне на окончателния списък с одобрените за включване в проекта потребители с посочените от тях лица за предоставяне на услугата „Асистентска подкепа“ община Ардино ще сключи срочен трудов договор до 31.12.2021 г.

 

Заявления от кандидат-потребителите за услугата „Асистентска подкрепа“ и кандидатите за работа по предоставяне на социалната услуга ще се приемат от 04.01.2021 г. в Общинска администрация – Ардино, етаж 2, стая № 7 от Шенай Шабан Али – гл. експерт „Социална политика и проекти“.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Ардино на адрес: www.ardino.bg

За допълнителна информация може да се свържете на тел. 03651/42-38, вътр. 30.

 

 

инж. ИЗЕТ ШАБАН

Кмет на община Ардино

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление - Декларация
Обява
Заявление - Социален асистент


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/