A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЯВАУВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА АРДИНО,

Съгласно сключен договор BG05M9OP001-6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“ на община Ардино с Министерство на труда и социалната политика, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, ще се осигури подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

CОVID-19 е остра респираторна болест, причинена от нов човешки коронавирус (наречен SARS-CoV-2), който води до по-висока смъртност при хора над 60 годишна възраст и при хора с хронични заболявания като сърдечно-съдови заболявания, хронични белодробни заболявания, диабет, рак и др. Една немалка част от потребителите на специализираните институции са в напреднала възраст, страдащи от физически или психически увреждания. Те са изложени на по-висок риск от инфекция и неблагоприятен изход, поради съвместно живеене в непосредствена близост с други потребители.

С оглед превенция за неразпространението на  COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, и в изпълнение на проектните дейности в предприятията ще бъдат назначени 7 души "Санитари" на срочен трудов договор (12 месеца) за извършване на дезинфекция на работните места и помещенията, които се ползват от персонала и потребителите на услугите.

В тази връзка община Ардино обява прием на заявления от кандидати за работа на длъжност „Санитар“, считано от 17.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Кандидатите за работа подават следните документи:

  • Заявление (по образец);
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Копие от удостоверение/диплома за завършено образование;
  • Автобиография;
  • Друго (по преценка на кандидата).

 

Подборът и наемането на персонал ще се осъществи на конкурсен принцип при спазване на принципите на недискриминация. Подбора на персонала ще се извърши от комисия, назначена със заповед на кмета на  община Ардино, като изборът ще е съобразен с опита на кандидатите в конкретната сфера, за която кандидатстват.

Списъкът с одобрените кандидати за работа ще бъде публикуван в сайта на общината на адрес: www.ardino.bg и в мобилното приложение на община Ардино.

Заявления за работа могат да се подават всеки работен ден от 8:00-12:00 часа и от 13:00-17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Ардино в отдел „Финансово-счетоводна дейност“, ет. 3, ст. 12 при Джанан Енверова Ходжова – координатор на проекта.

 

инж. ИЗЕТ ШАБАН

Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Санитари
Заявления санитари


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/