A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЯВА            Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, удължава срока за прием на заявления за позицията „ПСИХОЛОГ“ за предоставяне на психологическа подкрепа на възрастни хора, лица с увреждания и техните семейства . 

Проектът има за цел да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и на възрастните хора, чрез предоставяне на психологическа подкрепа и здравно-социални услуги в домашна среда.

Кандидатите за позицията подават следните документи:

  • Заявление (по образец);
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография (по образец);
  • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност, съответстваща на позицията, за която кандидатства;
  • Други (по желание на кандидата).

Заинтересованите лица могат да подадат заявление и приложенията към него, лично или чрез пълномощник, в срок до 25.05.2021 г. вкл., всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, в сградата на  Общинска администрация - Ардино на адрес: гр. Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2, ст. 8.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и с изискванията за заемане на длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.

           

 

инж. ИЗЕТ ШАБАН

Кмет на община Ардино

 

 


ПРИЛОЖЕНИE:
ОБЯВА


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/