A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбяваОбщина Ардино, област Кърджали в изпълнение на проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2022/2023 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.4-001 от 05.10.2022 г. по Национална програма „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“ набира кандидати за предоставяне на услуги за следната дейност:

 

            Дейност 3: Дейности за информиране, мотивиране и подготовка на децата и учениците за съвместното образователно развитие в приемните образователни институции:

 

Поддейност 3.1: Назначаване на непедагогически персонал към общините (образователни медиатори, помощници на учителите, социални работници в образованието), които да участват в изпълнение на общинската политика за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация, както и в дейностите по превенция и предотвратяване на негативни явления като насилие, дискриминационни прояви и тормоз в приемните образователни институции.

 

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

 

За изпълнението на тази дейност се предвижда назначаването на следния непедагогически персонал:

 

 • Образователен медиатор - 1 бр. (за СУ „Васил Левски“);
 • Помощник на учителя- 2 бр. (1 за ДГ „Слънце“ и 1 за ДГ „Брезичка“);

 

Общинският образователен медиатор е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование и обучение на учениците от етническите и социално уязвимите групи в образователните институции и пълноценното включване на  родителите и местната общност в развитието на образованието, социализацията и интеграцията.

Помощникът на учителя е посредник между учителя и децата от етническите и социално уязвими групи при тяхната подготовка в подготвителната група с цел интегрирането им и осигуряване на равни възможности за обучение.

Със своята дейност съдейства за детското развитие през периода на първоначалното изграждане и формиране на детската личност.

               

Продължителност на дейността: 8 месеца.

 

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Образователен медиатор“:

 • Минимално образование: средно;
 • Професионална квалификация: не се изисква;
 • Минимален професионален опит: не се изисква;
 • Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност, умения за използване на интернет.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Помощник на учителя“:

 • Минимално образование: средно;
 • Професионална квалификация: не се изисква;
 • Минимален професионален опит: не се изисква;
 • Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност, умения за използване на интернет.

 

С одобрените кандидати ще се сключи трудов договор при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда.

Възнагражденията се осигуряват по проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2022/2023 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.4-001 от 05.10.2022 г. по Национална програма „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“.

           

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление за кандидатстване по образец;
 • Автобиография  по образец;
 • Декларация по образец;
 • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда по образец;
 • Декларация за съгласие по образец;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат в сградата на Община Ардино, гр. Ардино, ул. „Бели брези“ №31, ет.2, стая №7 или да бъдат изтеглени от сайта на Община Ардино ardino@abv.bg.

 

 1. Документите следва да се подават лично или по куриер /валидна е датата на получаване/ в деловодството на община Ардино в срок до 19.10.2022 г.  включително – 17.00 часа, за проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2022/2023 година“ по Национална програма „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“.
 2. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Ардино.

 

 1. Подборът протича в два етапа:
  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
  • Провеждане на интервю.

            До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Ардино и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Ардино.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностните характеристики в Общинска администрация – Ардино, ет.2, стая №7.

 

 

 

 

 

 

 

инж. ИЗЕТ ШАБАН……..п……п……..

Кмет на община Ардино

 


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Обява
2. Заявление - образец
3. Бланка CV
4. Декларация 1
5. Декларация 2
6. Декларация-лични данни
Пълен пакет на изброените документи


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/