A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбяваОбщина Ардино, област Кърджали в изпълнение на Административен договор № BG05SFPR002-2.002-0029-C01 „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., стартира набирането на кандидати за длъжността „Технически сътрудник“ – 2 бр. за работа във фронт-офис на социалните услуги.

 

            Продължителност на заетостта: 22 месеца.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование: средно или висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър;
 • Професионална квалификация: не се изисква;
 • Минимален професионален опит: не се изисква;
 • Компютърна грамотност;
 • Мотивация за работа в социалната сфера;
 • Комуникативност и мобилност;
 • Опит при изпълнение на социални проекти – предимство.

 

Преки задължения:

 • Осъществяване на директна комуникация с лицата, желаещи да ползват социални услуги предоставяни на територията на община Ардино.
 • Насочване на заинтересованите лица към подходящата за тях социална услуга.
 • Обработване на първичната документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата.
 • Оказване на административна подкрепа на служителите, пряко ангажирани с предоставяне на социалните услуги на територията на община Ардино.
 • Изпълнява допълнителни задачи, възникнали при извършване на основните му задължения.

 

С одобрените кандидати ще се сключи трудов договор при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда.

Възнагражденията се осигуряват по проект „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет”, финансиран с Административен договор № BG05SFPR002-2.002-0029-C01 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

              

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 • Писмено заявление за кандидатстване по образец;
 • Автобиография  по образец;
 • Декларация по образец;
 • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда по образец;
 • Декларация за съгласие по образец;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат в сградата на Община Ардино, гр. Ардино, ул. „Бели брези“ №31, ет.2, стая №7 или да бъдат изтеглени от сайта на Община Ардино ardino@abv.bg.

 

Документите следва да се подават лично или по куриер /валидна е датата на получаване/ в деловодството на община Ардино в срок до 15.03.2023 г.  включително – 17.00 часа, за проект „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Ардино.

Подборът протича в два етапа:

  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
  • Провеждане на интервю.

               До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Ардино.

Интервюто се провежда от комисията по подбор и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика в Общинска администрация – Ардино, ет.2, стая №7.

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. ИЗЕТ ШАБАН - - - - -п - - п - - - - - -

Кмет на община Ардино

 


ПРИЛОЖЕНИE:
Комплект документи за кандидатсване


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/