A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЯВЛЕНИЕУВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА АРДИНО,

 

На 13.03.2021 г. в община Ардино стартира проект BG05M9OP001-6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“.

Проектът има за цел да осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Ще се осигури продължение на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от Корона вируса.

Услугите ще се предоставят чрез общинското предприятие „Център за услуги в домашна среда“ в периода 13.03.2021 - 12.03.2022 г. и включват следните дейности:

•  Здравни услуги

•  Психологическа подкрепа

 •   Социална подкрепа/санитар

В тази връзка община Ардино обява безсрочен прием на заявления от кандидати за ползване на услугите.

За ползване на мобилните здравно-социални услуги, които ще се предоставят по домовете от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:

 •  Хора с увреждания;
 •  Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
 •  Лица над 54 г.;
 •  Други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19;
 •  Лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

 

На всяко лице, подало заявление за ползване на здравно-социални услуги ще се изготви индивидуална оценка от социалния работник по проекта по утвърдена Методика за оценка на потребностите.

 

 

Кандидатите за ползване на патронажна грижа подават следните документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност – лична карта/акт за раждане (копие и оригинал за справка);
 • Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, Епикризи, Протокол на ЛКК и други документи, удостоверяващи здравословното състояние на лицето/детето (копие);
 • Декларация за обработка на лични данни (по образец);
 • Пълномощно (ако заявлението не се подава лично).

 

След извършване на оценка на потребностите, на включените в проектните дейности лица ще бъде предоставена комплексна услуга до 2 часа на ден - ежедневно или периодично, според потребностите, като не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти.

Заявления могат да се подават всеки работен ден от 9:00-12:00 часа и от 13:00-17:00 часа в офиса на  Център за услуги в домашна среда (бивша сграда на БКС), находящ се в гр. Ардино, ул.“Пирин“ № 20, ет. 2.

 

 

инж. ИЗЕТ ШАБАН

Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИЯ:
ОБЯВЛЕНИЕ
Заявление - потребител


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/