A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Обявление 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА АРДИНО,

                                                                                                                                                     

На 16.02.2022 г., община Ардино, като бенефициент по проект BG05M9OP001-6.004-0027-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино”, сключи допълнително споразумение по договора с Управляващия орган на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. за удължаване срока на предоставяне на услугите посредством процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2.

Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

В рамките на проекта ще се изпълняват следните дейности:

 • Патронажна грижа (в периода от 14.03.2022 г. до 14.09.2022 г.);
 • Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности (в периода от 14.04.2022 г. до 14.10.2022 г.).

Мобилните здравно-социални услуги предоставяни чрез общинското предприятие „Център за услуги в домашна среда“ по дейност „Патронажна грижа“ включват следните дейности:

•  Здравни услуги

•  Психологическа подкрепа

 •   Социална подкрепа/санитар

В тази връзка напомняме, че в рамките на изпълнение на проекта за ползване на мобилните здравно-социални услуги, които се предоставят по домовете от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:

 •  Хора с увреждания;
 •  Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
 •  Лица над 54 г.;
 •  Други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19;
 •  Лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

 

 

 

Кандидатите за ползване на патронажна грижа подават следните документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност – лична карта/акт за раждане (копие и оригинал за справка);
 • Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, Епикризи, Протокол на ЛКК и други документи, удостоверяващи здравословното състояние на лицето/детето (копие);
 • Декларация за обработка на лични данни (по образец);
 • Пълномощно (ако заявлението не се подава лично).

 

След извършване на оценка на потребностите, на включените в проектните дейности лица ще бъде предоставена комплексна услуга до 2 часа на ден - ежедневно или периодично, според потребностите, като не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти.

Заявления могат да се подават всеки работен ден от 9:00-12:00 часа и от 13:00-17:00 часа в офиса на  Център за услуги в домашна среда (бивша сграда на БКС), находящ се в гр. Ардино, ул. “Пирин“ № 20, ет. 2.

 

           

инж. ИЗЕТ ШАБАН

Кмет на община Ардино

 


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление потребител
Банер


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/