A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбяваОбщина Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, обявява прием на заявления за позицията „ПСИХОЛОГ“ за предоставяне на психологическа подкрепа.

Проектът има за цел да осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19.

Профил на длъжността

 

 • Предоставя психологическа подкрепа на потребителите по проекта, техните семейства и подпомага работата на останалите специалисти в предоставянето на патронажни грижи;
 •  Извършва пряка работа по предоставяне на психологическа подкрепа на потребителите в техните домове;
 • Ангажира се с пряка индивидуална работа с потребителите по проекта за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения; Извършва консултации и с техните семейства;
 • Проучва и анализира индивидуалните психологически потребности на потребителите и съдейства за осигуряването на услуги, свързани със задоволяване на тези потребности повишаващи качеството им на живот;
 •  Оказва методологическа подкрепа на целия персонал по отношение на справяне с трудно поведение, овладяване на агресията, изразяване на емоциите, успешна вербална и невербална комуникация;
 • Води необходимата документация отразяваща пряката работа с потребителите и семействата им;
 • Извършва и други дейности, свързани с дейността.

 

Кандидатите за позицията подават следните документи:

 • Заявление (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография (по образец);
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност, съответстваща на позицията, за която кандидатства;
 • Други (по желание на кандидата).

Кандидатите могат да подадат заявление и приложенията към него, лично или чрез пълномощник, в срок от 04.10.2021 г. до 08.10.2021 г. вкл., всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, в сградата на  Общинска администрация - Ардино на адрес: гр. Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2, ст. 8.

С одобрения кандидат за заемане на длъжността ще бъде сключен срочен трудов договор.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обява
Автобиография
Заявление


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/