A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПоканаЗа подготвителна среща за създаване на за партньорство за подаване на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021‐2027“, финансирана от „Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури“ по процедура:  BG14MFPR001‐3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от  общностите местно развитие“.

  Уважаеми представители на публичния сектор, бизнеса и НПО, 

 Община Кърджали има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на публична среща за партньорство, относно идеята й за създаване на  „Местна Инициативна Рибарска Група Източни Родопи“ на територията на Общините Кърджали, Ардино, Момчилград и Черноочене  и кандидатстване с  проектно предложение в процедура чрез подбор на проектни предложения № BG14MFPR001‐3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в  подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“.

  Местното партньорство включва представители на рибарски, аквакултурни, туристически или изразяващи местната идентичност на територията общности.  Във връзка с горното и за изпълнение на условията за кандидатстване и подаване на проектно предложение Ви каним на среща за определяне на партньори  при учредяването на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ИЗТОЧНИ РОДОПИ“. 

Срещата ще се проведе на 6.02.2024 г. от 17:00 часа в сградата на "БИЗНЕС ИНКУБАТОР - КЪРДЖАЛИ" гр. Кърджали, ул."Отец Паисий" №12 при следния дневен ред: 

1. Представяне на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

 2. Обсъждане на приоритетите за местно развитие на общините  Кърджали, Ардино, Момчилград и Черноочене . 

3. Излъване на представители от публичния сектор, бизнеса и НПО за учреддяване на местно партньорство за подаване на проектно предложение за подготвителна помощ по процедура № BG14MFPR001‐3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“. 

На срещата ще бъде дадена при необходимост допълнителна информация по процедурата.  Целта на срещата е да бъде сключено писмено споразумение за партньорство по образец съгласно Приложение № 1 към Указанията за кандидатстване с  явилите се и изразили желание за партньорство кандидати, които отговарят на изискванията за допустимост, съгласно Указанията за кандидатстване.

  За информация и улеснение на заинтересованите лица прилагаме линк:   https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57‐ff75‐4ad5‐afa1‐5747f558ee98/Procedure/Info/57983d31‐28cb‐4829‐9807‐70497397299c

 Ерол Мюмюн  Кмет на Община Кърджали 


ПРИЛОЖЕНИE:
Покана


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/