A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПРОЕКТПРОЕКТ : „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА АРДИНО ЧРЕЗ СНЦ „МИГ АРДИНО-ДЖЕБЕЛ”, ДОГОВОР № BG05М9ОР001-2.020-0002-С01

Община Ардино, област Кърджали, представлявана от кмета Ресми Мурад подписа административен договор на 16.07.2019 г. с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ , Процедура BG05М9ОР001-2.020 „Грижи в дома на територията на МИГ Ардино - Джебел”.
Ще се реализира проект „Социални грижи в домашна среда за лица от уязвими групи в община Ардино чрез СНЦ „МИГ Ардино-Джебел”, договор № BG05М9ОР001-2.020-0002-С01 на стойност 119 980.00 лв. безвъзмездна финансова помощ като 85 % от стойността се осигурява от Европейския социален фонд и 15% от националния бюджет.
Целевите групи, към които са насочени дейностите в проектното предложение в община Ардино са:
- Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
- Лица с увреждания и техните семейства.

Специфични цели на проекта са:
1. Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване
2. Повишаване на качеството на живот на възрастните хора над 65 години и лицата с увреждания чрез осигуряване на дългосрочна здравно-социална грижа според специфичните им потребности
3. Спазване на изискванията на законовата и подзаконова уредба, изискванията на Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси" при реализиране на дейностите на проекта
4. Създаване на условия за заетост и подкрепа на социалното включване чрез предоставяне на интегрирани социални услуги чрез СНЦ "МИГ Ардино-Джебел"
5. Допълване и надграждане на постигнатите резултати и недопускане на двойно финансиране на мерки финансирани по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 "Алтернативи", BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" и др. Разширяване на обхвата и дейността на "Център за услуги в домашна среда" - гр. Ардино, създаден с Решение № 9/09.05.2012 г. на Общински съвет - Ардино.

Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца.
Социалната услуга ще се предоставя от "Центъра за услуги в домашна среда" - Ардино. Тя ще обхваща 72 души потребители месечно в продължение на 12 месеца.
Мобилните почасови интегрирани социални и здравни услуги имат за цел да подпомогнат ежедневието на лицата от целевата група. Предоставянето на услугата включва осигуряване на достъп до социални и здравни дейности според специфичните потребности на лицата в неравностойно положение. Ще се организират дейности, както следва:
- Осъществяване на пряк допир с бенефициента (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на устната кухина);
- Прием на лекарства (съгласувано с личния лекар) и осъществяване на други дейности поддържащи здравето;
- Приготвяне на храна и хранене;
- Ползване на баня и тоалетна;
- Почистване на дома;
- Боравене с лични вещи и документи;
- Пазаруване в търговската мрежа;
- Придружаване до здравна или административна институция;
- Медицинска и социална рехабилитация;
- Плащане на битови сметки и други такси;
- Административна помощ;
- Осъществяване на социални контакти по местоживеене с населението и представителите на институциите;
- Посещения на културни мероприятия;
- Организиране на трудотерапия и други.
Дейностите ще бъдат предоставяни от екип - назначени към "Центъра за услуги в домашна среда" - Ардино след проведен конкурс. Ще бъдат наети следните специалисти: Социален асистент - 20 души, медицински специалисти и рехабилитатор.
Социалните асистенти ще предоставят социални услуги, които ще се детайлизират в индивидуалните планове и в съответствие с потребностите и желанията на потребителите.
Медицинските специалисти ще предоставят здравни услуги в съответствие с компетенциите си, съгласувани с личния лекар. Рехабилитатора ще извършва медицинска рехабилитация.

Чрез социалната икономика и социалното предприемачество, ще се разрешат част от съществуващите остри проблеми, свързани с безработицата и трудовата заетост на уязвимите групи в общината.


ПРИЛОЖЕНИE:
ПРОЕКТ


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/