A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ПРОЕКТ BG05M9OP001 – 2.010-0136-С01 “Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”ПРОЕКТ : „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество ”
ДОГОВОР : BG05M9OP001-2.010-0136-С01 от 12.06.2018 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ : ОБЩИНА АРДИНО

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА : 390 889,80 ЛЕВА

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД: 332 256, 33 лв.

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ : 58 633,47 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА : 15 МЕСЕЦА

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Представяне - презенация
Решение №451 на ОС-Ардино, в което са гласувани цените на изделията
Решение №494 на ОбС – Ардино за актуализиране на цените и допълване на списъка с изработените стоки и предоставяните услуги
Каталог


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития