A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕС П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до събеседване за наставници по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи от община Ардино чрез социално предприемачество” BG05M9OP001-2.010-0136-C01


В изпълнение на договор №BG05M9OP001-2.010-0136-C01 „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, комисията допуска следните лица за участие в събеседването, което ще се проведе на 27.08.2018 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Ардино:

Наставник- „Работник, ръчна изработка на изделия от дърво”:
1. Ертан Сейфитинов Еминов

Наставник- „Работник, ръчна изработка на текстилни изделия”:
1. Зеки Ниязиев Еминов
2. Сюлбие Хазим Али
3. Елза Евтимова Войнова

Наставник- „Работник, ръчна изработка на хартиени изделия”:
1. Мюзейен Юсуфова Делиюсеинова
2. Мариана Здравкова Илиева

Наставник- „Помощник, кухня”:
1. Супхи Шабан Исмаил

Наставник- „Общ работник”:
1. Джанан Назмиева Исмаил

Наставник- „Събирач, отпадъци разделно”:
1. Сезай Раифов Ибрямов


С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати за събеседване за наставници по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи от община Ардино чрез социално предприемачество” BG05M9OP001-2.010-0136-C01


В изпълнение на договор №BG05M9OP001-2.010-0136-C01 „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, комисията недопуска следните лица за участие в събеседването:

1. Мехрибан Фаикова Ардалиева;
Мотиви: 1. Представените документи не отговарят на изискванията. Лицето не е посочила, за кои точно работници желае да бъде наставник. Лицето не е представило и Автобиография по образеца, който се изисква и документи за трудов стаж, от които комисията да може да прецени дали кандидата отговаря на изискването да има три месеца професионален опит в тази област.
2. Наско Христов Чаръкчиев;
Мотиви: 1. Представените документи не отговарят на изискванията. Лицето не отговаря на изискването да има минимум три месеца професионален опит в тази или сходна област.
ПРИЛОЖЕНИE:
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития