A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕС П И С Ъ К
на одобрените кандидати след проведено събеседване за наставници по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи от община Ардино чрез социално предприемачество”
BG05M9OP001-2.010-0136-C01


В изпълнение на договор №BG05M9OP001-2.010-0136-C01 „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, комисията одобрява да бъдат назначени следните лица:

Наставник- „Работник, ръчна изработка на изделия от дърво”:
1. Eртан Сейфитинов Еминов

Наставник- „Работник, ръчна изработка на текстилни изделия”:
1. Сюлбие Хазим Али

Наставник- „Работник, ръчна изработка на хартиени изделия”:
1. Мюзейен Юсуфова Делиюсеинова

Наставник- „Помощник, кухня”:
1. Супхи Шабан Исмаил

Наставник- „Общ работник”:
1. Джанан Назмиева Исмаил

Наставник- „Събирач, отпадъци разделно”:
1. Сезай Раифов Ибрямов
ПРИЛОЖЕНИE:
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития