A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕУважаеми родители,

С допълнително споразумение № 02 към договор № BG05M9OP001-2.004-0004-С01 с Министерството на труда и социалната политика по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино“се удължава до 31.ХІІ.2019година.
Предоставят се образователни, здравни и социални услуги за деца от 0 до 7 години със следни дейности:
1. Ранна интервенция на уврежданията;
2. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;
3. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа и Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещение на детска градина;
4. Подкрепа и осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
5. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;
6. Семеен център за деца от 0 до 3 години с. Бял извор.
Интегрираните услуги ще се предоставят от квалифицирани специалисти: педиатър, стоматолог, акушер – гинеколог, логопед, психолог, специален педагог, медицински сестри, юрист, социален работник, медиатор, рехабилитатор/кинезитерапевт/.
Мястото за организиране на услугите са в гр. Ардино ул „Чинар“ №8 Център за ранна интервенция на уврежданията , лявото крило на Защитеното жилище, както и в селата Падина, Жълтуша, Бял извор, Млечино, Горно Прахово, Боровица, Сухово и Чубрика.

Телефон за връзка: 0890528006
Айбениз Салиева


Ресми Мурад
Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИE:
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития